REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
,,ZATRUDNIMY DLA CIEBIE SŁOŃCE’’

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Program Partnerski ,,Zatrudnimy
dla Ciebie Słońce’’ (zwanego dalej “Program”), którego Organizatorem jest 3S Group OZE Sp. z o.o..
2. Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Programie.
3. Program skierowany jest do osób fizycznych.
4. Czas trwania programu: do 31.12.2021 r.
5. Treść Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Regulamin dostępny jest także u Organizatora.

II. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, rozumie się przez nie:
1. Organizator – 3S GROUP OZE Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie ul. Dekabrystów 41B, 42-215 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Częstochowy, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748026, NIP: 9492233038, Regon: 381251250, Kapitał zakładowy wynosi 49.950 zł,
2. Partner – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z Organizatorem na polecanie dla niego Klientów na sprzedaż Instalacji Fotowoltaicznej oraz w trakcie trwania Promocji poleci innym osobom zakup Instalacji Fotowoltaicznej u Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Klient – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy szczególnie przyznają zdolność prawną, która w następstwie polecenia przez Partnera zakupiła Instalację Fotowoltaiczną Organizatora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy – łącznie Partner i Klient.
5. Gratyfikacja – świadczenie otrzymane przez Partnera.

III. CZAS TRWANIA PROGRAMU
1. Program trwa od 01.11.2020 r. do 31.12.2021 r.
2. Organizator ma prawo wydłużenia lub skrócenia programu bez podania przyczyny.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. W Programie jako Partner może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada
pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Partner nie może dokonać polecenia samego siebie.
3. Partner biorąc udział w Programie oświadcza, że:
a. Akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
b. Posiada zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotowej Umowy, a na wniosek organizatora Partner dostarczy na adres wskazany do doręczeń pisemną zgodę Klienta.
4. Rekomendacja traci ważność po 6-ciu miesiącach od momentu wpłynięcia zgłoszenia Klienta do Organizatora.
5. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne, Partner nie dokonuje wpłaty wejściowej.

V. PROCES POLECANIA KLIENTÓW
1. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie wypełniając Formularz Zgłoszenia i przesłać go w oryginale na adres właściwy do doręczeń Organizatora. Formularz Zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy Programu Partnerskiego, który Partner otrzymał przy podpisaniu Umowy. Formularz dostępny jest również u Organizatora.
2. Klienci poleceni w jakikolwiek inny sposób lub bez przedłożenia wymaganych informacji i dokumentów określonych w Regulaminie nie będą brani pod uwagę przez Organizatora.
3. Ten sam Klient może być polecony tylko przez jednego Partnera. W przypadku polecenia Klienta przez więcej niż jednego Partnera, decyduje kolejność wpływu Formularza Zgłoszenia do Organizatora.
4. Organizator poinformuje Partnera o kontakcie z Klientem oraz o rezultacie przeprowadzonej rozmowy.

VI. GRATYFIKACJA ZA POLECENIE
1. Partner jest uprawniony do uzyskania gratyfikacji w ramach Programu, w momencie łącznego spełnienia poniższych warunków:
a. Klient podpisze z Organizatorem ważną i skuteczną Umowę Instalacji Fotowoltaicznej.
b. Klient ureguluje w terminie należności wynikające z zapisów Umowy Instalacji Fotowoltaicznej.
c. Montaż instalacji zostanie dokonany w całości.
2. Gratyfikacją dla Partnera za każdego Klienta jest kwota w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta
złotych 00/100).
3. Jeden Partner może otrzymać gratyfikację z tytułu kilku poleceń, odpowiadających liczbie Klientów polecanych, z którymi zawarta została nowa Umowa Instalacji Fotowoltaicznej.
4. Gratyfikacja zostanie przesłana na rachunek bankowy Partnera wskazany w Umowie zawartej
z Partnerem w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia uzyskania informacji przez
Organizatora o spełnieniu warunków określonych w VI punkt 1.
5. Gratyfikacja zostanie wypłacona Partnerowi tylko i wyłącznie jeśli zostaną dopełnione wszystkie
formalności określone w niniejszym Regulaminie.

VII. REKLAMACJA
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w ciągu 60 dni od jej zakończenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania w placówce pocztowej. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien wykazać okoliczności świadczące o zachowaniu powyższych terminów.
2. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. adres do korespondencji,
c. dokładny opis i przyczynę reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Programu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2021 r. i do tego czasu nie może zostać zmieniony przez
Organizatora.
3. Kolejność zamieszczenia oraz zatytułowania podpunktów przedmiotowego regulaminu mają charakter
porządkujący i tym samym nie stanowią podstawy do interpretowania ich treści.
4. Partner przystępując do Programu potwierdza tym samym, że zapoznał się z postanowieniami regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
5. Administratorem jego danych osobowych 3S GROUP OZE Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie ul. Dekabrystów 41B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Częstochowy. Podstawą przetwarzania danych Partnera jest jego zgoda. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy. Dane osobowe Partnera po wyrażeniu przez niego dobrowolnej zgody będą mogły być przetwarzane również w celach marketingowych, handlowych i promocyjnych. Odbiorcami danych Partnera mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych, podmioty z grupy kapitałowej, w której znajduje się 3S Group OZE Sp. z o.o. oraz podmioty finansujące i współpracujące.
Dane osobowe Partnera będą przetwarzane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu jej trwania w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Partnera zgody na przetwarzanie danych – do czasu wycofania zgody. Partner ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@3sgroup.pl
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w sprawach spornych ostateczną decyzję
podejmuje Organizator Programu Partnerskiego.
7. Każda ze Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu niniejszego Regulaminu.